RSR

Veelgestelde vragen RSR

 Heeft u vragen rond RSR neem dan eens een kijkje bij onze "Veelgestelde Vragen", misschien vindt u hieronder uw antwoord. 

Hoe ga ik te werk als ik problemen heb om een verzekeraar te vinden?

Datassur is geen verzekeringsonderneming en evenmin een verzekeringstussenpersoon zoals een makelaar of een verzekeringsagent en speelt als zodanig dus geen enkele rol.
Als iemand zich tot Datassur richt omdat hij wegens een registratie in het RSR-bestand problemen heeft om een verzekeraar te vinden, dan raadt Datassur hem in de praktijk aan zich tot een verzekeringsspecialist (bijvoorbeeld een makelaar of een agent) te wenden, die hem kan begeleiden in zijn zoektocht. Het is deze specialist die de verzekeringsonderneming de nodige uitleg verstrekt en onderhandelt over de verzekeringsvoorwaarden zoals het bedrag van de premie en/of de franchise.

Waarom staat mijn naam in uw bestanden?

Als u in het RSR-bestand bent geregistreerd, dan is dat meer dan waarschijnlijk om één van de volgende redenen:

  • u hebt één of andere verzekeringspremie niet betaald, ondanks de herinneringen die u werden toegestuurd;
  • u hebt verscheidene schadegevallen veroorzaakt of u leed zelf meerdere malen schade;
  • u hebt een valse verklaring afgelegd bij het sluiten van een verzekeringspolis of naar aanleiding van een schadegeval.

Er zijn nog andere redenen voor registratie in het RSR-bestand, maar de drie bovengenoemde redenen zijn samen goed voor 95% van alle registraties.

Voldoen uw bestanden aan de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

Datassur neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens ter harte. Daarom verbindt Datassur zich ertoe deze gegevens met bijzondere aandacht te beschermen en te verwerken, in volledige transparantie en in strikte overeenstemming met de geldende wetgeving.
De bestanden worden beheerd in strikte overeenstemming met de Europese Algemene Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens (AVG of, in het Engels, GDPR).

Welke gegevens slaat u in uw bestanden op?

Als u in het RSR-bestand bent geregistreerd, dan worden de volgende gegevens over u bijgehouden:

  • naam, voornaam, adres, geboortedatum;
  • de reden van de registratie;
  • de betrokken verzekeringstak en de hoedanigheid van de geregistreerde persoon (bijvoorbeeld: verzekerde of begunstigde of bestuurder …);
  • de datum van de feiten en van de vaststelling van de feiten die de registratie hebben veroorzaakt;
  • de identificatie van de onderneming die aan de basis ligt van de registratie en het nummer van het betrokken dossier.

Kan ik de inlichtingen over mezelf laten verbeteren of schrappen?

Absoluut.

Als u kennis hebt genomen van de gegevens in het RSR-bestand en u bent van mening dat ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, dan kunt u de rechtzetting of de schrapping van deze gegevens eisen. U moet daartoe uw recht op rechtzetting schriftelijk uitoefenen bij Datassur, dat vervolgens één maand de tijd heeft om u op de hoogte te brengen van het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.

Dat gevolg kan bestaan uit de rechtzetting van de gegevens, de schrapping van de betwiste registratie of, ingeval dat de verzekeringsonderneming die de registratie heeft uitgegeven op basis van de door de geregistreerde verstrekte stukken oordeelt dat het verzoek niet gegrond is, het behoud van de registratie.

Maar als er een verzoek om rechtzetting komt en de verzekeringsonderneming die de registratie heeft uitgegeven beslist om de registratie toch te behouden, dan moet deze registratie in het bestand worden gemerkt als betwist door de betrokken persoon.

De volledige procedure is in detail beschreven in de op de website gepubliceerde Privacy Notice (vertrouwelijkheidsbeleid).

Hoelang blijven de inlichtingen opgeslagen?

De registraties als gevolg van niet-betaling van de premie en/of niet-inning van de franchise blijven drie jaar in het systeem opgeslagen.

Alle andere registraties blijven vijf jaar behouden.

De bij Datassur aangesloten verzekeringsondernemingen hebben geen toegang meer tot de gewiste gegevens. Datassur controleert regelmatig of de leden geen gegevens bewaren waarvan de bewaartermijn is verstreken of die door Datassur op verzoek van de betrokken persoon zijn geannuleerd.

Kan ik een kopie van de inlichtingen over mijn persoon aanvragen?

Overeenkomstig de Europese Algemene Verordening betreffende de bescherming van gegevens (AVG) hebben geregistreerde personen een recht op toegang tot de gegevens die hen aanbelangen. Desgevallend hebben de betrokken personen ook een recht op rechtzetting in geval ze onjuist of onrechtmatig geregistreerd zijn.
De procedure voor de uitoefening van dit inzage- en/of rechtzettingsrecht is beschreven in de informatiebrief die automatisch wordt verstuurd naar elke persoon die in het RSR-bestand is opgenomen.
Het inzagerecht is gebonden aan de verzending van een gedateerde en ondertekende brief, gericht aan Datassur, de Meeûssquare 29 in 1000 Brussel. Het verzoek moet vergezeld zijn van een recto-versofotokopie van de identiteitskaart van de geregistreerde persoon.
Na ontvangst van het verzoek beschikt Datassur over een wettelijke termijn van 30 dagen om per omgaande een kopie van de bewuste registratie te versturen. In de praktijk gebeurt dat meestal binnen de twee weken.
De volledige procedure is in detail beschreven in de op de website gepubliceerde Privacy Notice (vertrouwelijkheidsbeleid).

Kan een registratie mij beletten een verzekeraar te vinden?

Neen, zeker niet.

Het bestand is in de eerste plaats bedoeld als controle op de inlichtingen die u aan uw verzekeraar moet doorgeven als u een nieuw verzekeringscontract wenst te onderschrijven. Als de verzekeraar besluit u zijn vertrouwen niet te schenken, dan is dat dus zeker niet te wijten aan een eventuele RSR-fiche, maar wel aan de inlichtingen die u hem over uzelf en uw verzekeringsverleden hebt verstrekt en die hij eventueel heeft kunnen toetsen aan de Datassur-bestanden.

De verzekeraars mogen geen beslissingen nemen op basis van de raadpleging van een Datassur-bestand alleen.

Kan ik geregistreerd zijn in de plaats van iemand anders?

Neen, maar vergeet niet: als u uw voertuig toevertrouwt aan een vriend of zelfs aan een van uw kinderen, en die persoon veroorzaakt een ongeval of wordt zelf het slachtoffer van een ongeval, dan is het uw BA-contract dat eventueel kan worden opgezegd door de onderneming (zij heeft dat recht) en zijn het uw gegevens die worden opgenomen in het RSR-bestand. U wordt geregistreerd als verzekerde en de persoon die het schadegeval heeft veroorzaakt, als bestuurder.

Aan wie moet ik melden dat ik geregistreerd ben?

Als u een nieuwe verzekering wenst te onderschrijven, dan hebt u er alle belang bij uw makelaar of verzekeraar spontaan te vertellen dat u in het bestand van Datassur geregistreerd bent. Als u later het verzekeringsvoorstel invult, zult u toch moeten antwoorden op vragen (meer bepaald over schadegevallen uit het verleden) die bij de verzekeraar alle twijfel zullen wegnemen over uw registratie in het RSR-bestand.

U kunt het spel dus maar beter correct spelen van in het begin!

Kan ik terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen als ik problemen heb met Datassur?

U kunt inderdaad bij de ombudsman van de verzekeringen terecht, wiens taak erin bestaat de geschillen (met betrekking tot een verzekeringscontract) tussen de verbruikers en een verzekeringsonderneming, een tussenpersoon of Datassur te analyseren en een oplossing voor te stellen.

In het geval van Datassur kan de klacht slechts worden ingediend na een verzoek om rechtzetting die niet zou hebben geleid tot de rechtzetting of schrapping van de betwiste registratie.

De ombudsman is schriftelijk bereikbaar op het volgende adres:

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel

Zijn tussenkomst is gratis. Hij formuleert zo snel mogelijk en uiterlijk na zes maanden een gemotiveerd advies.

De Autoriteit voor gegevensbescherming is ook bevoegd om alle klachten te behandelen die voortvloeien uit een registratie in het RSR-bestand. Deze klachten moeten schriftelijk ingediend worden bij het secretariaat van de Autoriteit, Persstraat 35 te 1000 Brussel.

end faq