RDR
Logo RDR

RDR

Betekenis van de letters RDR

De afkorting RDR is de samentrekking van het Franse Règlement Direct en het Nederlandse Directe Regeling.

RDR refereert in feite aan de gelijknamige conventie, door de verzekeraars uitgewerkt in 1972 met het oog op een snellere vergoeding van de slachtoffers van een verkeersongeval en een vlotter, soepeler en transparanter beheer van het dossier.

Doel van de RDR

Voor de invoering van de RDR werd de schade aan een voertuig als gevolg van een verkeersongeval vergoed door de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Deze verzekeraar hield de knip op zijn beurs zo dicht mogelijk en erg vaak betaalde hij wanneer hem dat het beste uitkwam. Onnodig te zeggen dat die regeling soms meerdere maanden, en als het gerecht moest worden ingeschakeld zelfs meerdere jaren, in beslag kon nemen.

De verzekeraars hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken en een conventie uitgewerkt, niet alleen om het slachtoffer van een verkeersongeval sneller te vergoeden, maar ook om de dossiers vlotter, soepeler en transparanter te kunnen beheren. Gedaan met de ingebrekestellingen, de bestekken, de vragen naar expertise van de tegenpartij, de getuigenissen van het laatste ogenblik, de strafdossiers en allerhande herinneringen. De RDR-formule heeft dat allemaal naar het verleden verwezen, tot grote tevredenheid van klanten, makelaars en verzekeringsondernemingen die graag hun knowhow uitspelen.

Het belang van de conventie blijkt duidelijk uit het feit dat in de meeste schadegevallen die volgens de RDR-formule worden geregeld, de vergoeding reeds wordt uitbetaald in de maand die volgt op de aangifte van het schadegeval.

Regeling van de schadegevallen in RDR

Uit de statistieken van de verzekeraars leren we dat meer dan 70% van de autoschade wordt vergoed in het kader van de RDR-conventie.

Om een schadegeval via de RDR te regelen, moet het voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het ongeval moet in België gebeurd zijn;
  • de schade moet zijn veroorzaakt door een botsing, d.w.z. een contact tussen twee of meer verplicht verzekerde voertuigen;
  • voor de voertuigen is een BA-verzekering afgesloten in België bij één van de ondernemingen die de conventie hebben ondertekend;
  • het bedrag van de materiële schade aan het voertuig van de verzekerde die niet aansprakelijk is voor het ongeval, mag het plafond van de conventie (8.500,00 € voor gemiddelde kostprijs, 25.000,00 € voor werkelijke kostprijs) niet overschrijden;
  • de directe verzekeraar (de verzekeraar van de niet-aansprakelijke bestuurder of van het slachtoffer) moet in het bezit zijn van eensluidende en onbetwistbare elementen (gemeenschappelijk aanrijdingsformulier, bij gebrek daaraan de allereerste versie van de partijen) die de mogelijkheid moeten bieden om in verschillende courant voorkomende schadegevallen het aansprakelijkheidsbarema van de RDR-conventie toe te passen.

Als aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, is de RDR-conventie van toepassing. De BA-verzekeraar van de niet-aansprakelijke partij gaat over tot de raming van de schade aan het voertuig van zijn verzekerde en vergoedt hem voor rekening van de BA-verzekeraar van de aansprakelijke partij. De directe verzekeraar (die van het slachtoffer) laat zich vervolgens terugbetalen via de door Datassur beheerde RDR-compensatiekas.

Rol van Datassur in het RDR beheer

Datassur mengt zich helemaal niet in het beheer van het schadegeval zelf en komt niet tussenbeide in de relatie verzekerde-verzekeringsonderneming.

Datassur is gemachtigd door de verzekeringsondernemingen die de RDR-conventie hebben onderschreven, om de maandelijkse financiële compensatie, d.w.z. het vrij complexe mechanisme van terugbetaling onder ondernemingen, te beheren. Die compensatie gebeurt gedurende de eerste vijftien dagen van elke maand op basis van de volgende principes:

  • de automobilisten die het slachtoffer zijn van een schadegeval, worden vergoed op basis van de werkelijke herstelkosten. Deze worden bepaald na overleg tussen de expert van de onderneming en de hersteller;
  • in het RDR-systeem wordt de directe verzekeraar (die van het slachtoffer) vergoed door de onderneming van de aansprakelijke partij door compensatie op basis van een forfaitair bedrag. Dat bedrag is in feite niets anders dan het rekenkundig gemiddelde van de werkelijke kosten die maandelijks worden uitbetaald door alle verzekeringsondernemingen die tot de RDR-conventie zijn toegetreden.

Dit terugbetalingsmechanisme is ingegeven door een streven naar administratieve vereenvoudiging: elke maand worden er ongeveer 24.000 autoschadegevallen via de RDR-compensatiekas geregeld, waarbij elk schadegeval dus het voorwerp uitmaakt van een aanvraag tot terugbetaling van een van de 35 ondernemingen die het systeem toepassen.

Voorts streven de verzekeraars er ook naar elke poging tot buitensporige evaluatie van de werkelijke kosten te ontmoedigen, wat zou gebeuren in geval van terugbetaling onder ondernemingen op basis van de werkelijk betaalde kosten.

Logo Carattest

Logo RSR

Logo Crashform

siabis square

Logo BCE N

Logo Verpais

Logo Discover