Onderaannemer

Onderaannemer Datassur

Datassur als onderaannemer voor de vzw’s Accesso, Alfa Belgium, Canara, Identifin en Trip.

Accesso

www.accesso-vzw-asbl.be 

Accesso is een Compensatiekas die werd opgericht onder de vorm van een vzw in uitvoering van de wet "Partyka" van 21 januari 2010 (die werd overgenomen in de wet verzekeringen van 4 april 2014). Deze wet voorziet in een vlottere toegang tot een schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken bij het aangaan van een lening voor de aankoop of renovatie van een enige en eigen woning. De Compensatiekas maakt het afsluiten van een dergelijke verzekering toegankelijker voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico. De Compensatiekas komt tussen indien de bijpremie die wordt aangerekend om medische redenen, meer bedraagt dan 125% van de basispremie. Zijn tussenkomst mag niet hoger zijn dan 800% van de basispremie. De Compensatiekas neemt ook de werkingskosten van het Opvolgingsbureau ten laste. Kandidaat-verzekeringsnemers kunnen dit bureau laten onderzoeken of een voorgestelde bijpremie of weigering medisch en verzekeringstechnisch gerechtvaardigd is.

De vzw Accesso wordt gezamenlijk gefinancierd door verzekeraars en kredietgevers. Op basis van de rapportering van verzekeraars wordt er enerzijds bepaald welk bijpremiebedrag ten laste valt van de Compensatiekas en welk bedrag iedere kredietgever en verzekeraar moet betalen of ontvangen. Verzekeraars rapporteren periodiek een reeks gegevens aan Datassur voor alle verzekeringsovereenkomsten gesloten vanaf 30 december 2014 waarvoor gedurende de rapporteringsperiode een bijpremie werd geïnd die werd begrensd conform bovenvermeld compensatiemechanisme. Voor het jaar 2015 en 2016 gaat het in totaal over een 1000-tal contracten die aan Datassur gerapporteerd werden.

Alfa-Belgium

www.alfa-belgium.be 

Alfa Belgium vzw heeft tot doel elke activiteit te promoten die is gericht op de bestrijding van verzekeringsfraude in de breedste zin van het woord, met name door het bevorderen van het samenbrengen van de verschillende actoren in deze strijd en door het aanbieden van alle middelen die nuttig zijn voor het bereiken van deze doelstelling.

Gelet op de grote maatschappelijke impact ervan willen verzekeraars de georganiseerde verzekeringsfraude tegengaan. Door een beperkt aantal gegevens van schadegevallen in de motorrijtuigenverzekering te bundelen in een centraal systeem legt de schadedatabank verbanden die op fraude kunnen wijzen. Dankzij de samenwerking tussen verzekeraars biedt de centrale databank mogelijkheden om een ruimer geheel in kaart te brengen. Ze heeft als enige bedoeling om de opsporing van gevallen van georganiseerde en systematische verzekeringsfraude mogelijk te maken.

Datassur staat in voor het operationeel beheer van de schadedatabank van Alfa Belgium.

Canara

www.canara.be 

In het kader van de wet op de dekking van de natuurrampen hebben de verzekeraars een mechanisme uitgewerkt waarmee het resultaat van het beheer van de risico’s die onder de voorwaarden van het Tariferingsbureau (TB) zijn getarifeerd, kan worden verdeeld over alle verzekeraars die de tak Brand Eenvoudige Risico’s in België beoefenen. Het beheer van dat “compensatieorgaan” is toevertrouwd aan de vzw Canara. De ontwikkeling van de informaticatoepassingen en aansluitend de uitvoering van de verschillende compensaties zijn daarentegen toevertrouwd aan Datassur.

Identifin

 www.identifin.be

De vzw Identifin is opgericht op initiatief van de beroepsverenigingen Assuralia en Febelfin om de verzekeringsondernemingen en de financiële instellingen toegang te verlenen tot de gegevens van het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Het project rond de slapende tegoeden kan in twee fasen worden opgesplitst: de inzameling van gegevens bij de registers om de begunstigden van slapende tegoeden op te sporen en de overdracht van de fondsen naar de Deposito- en Consignatiekas (DCK) wanneer de begunstigden niet werden geïdentificeerd.
De eerste fase is op kruissnelheid sinds meerdere jaren. 90 ondernemingen, waarvan 21 verzekeringsondernemingen, gebruiken dagelijks het platform van Identifin om hun aanvragen naar de registers te versturen. In 2016 zijn 304.000 verzoeken verricht in het kader van de opsporing van slapende tegoeden, tegen 520.000 in 2015.

Een doeltreffend instrument in het kader van de strijd tegen het witwassen

De operationele aspecten betreffende de uitvoering van de bepalingen van de anti-witwaswet worden eveneens ten laste genomen door Datassur. Het instrument voor het raadplegen van het Rijksregister is aangepast om aan die finaliteit te beantwoorden. In 2016 zijn aldus 700.000 raadplegingen in het kader van die finaliteit uitgevoerd, dat zijn er 90.000 meer dan het jaar daarvoor. Er zijn ongeveer 25.000 verzoeken door de verzekeringsondernemingen gebeurd.

Wetboek der successierechten

Het federale wetboek der successierechten verplicht de verzekeringsondernemingen aan de fiscale administratie een informatiedocument mee te delen (zogenaamde lijst 201) wanneer ze schuldenaar zijn van bedragen die toekomen aan een erfgenaam, legataris, schenker of elke andere rechthebbende ingevolge het overlijden van een persoon in het kader van voornamelijk levensverzekeringen.
Hiervoor wordt eveneens Identifin gebruikt om het rijksregisternummer van de overledene bij het rijksregister te vinden, indien de onderneming niet over het nummer beschikt. Deze nieuwe finaliteit is geldig vanaf 2017.

Trip

www.tripvzw.be

Binnen Datassur is een compensatiemechanisme ontwikkeld voor schade die het gevolg is van terroristische aanslagen die de portefeuilles raken van de verzekeraars die lid zijn van de vzw Trip. Een eerste aanslag werd beheerd voor rekening van Trip enkele maanden na de oprichting ervan in mei 2008. Dit schadegeval werd ondertussen afgesloten.
Sindsdien werd in 2016 het periodieke compensatiesysteem-schade opnieuw opgestart naar aanleiding van de volgende terroristische aanslagen:

  • Aanslag in Bamako (Mali) op 20 november 2015;
  • Aanslagen in Brussel op de luchthaven van Zaventem en in het Metrostation in Maalbeek op 22 maart 2016;
  • Aanslag in Nice op de Promenade des Anglais op 14 juli 2016;
  • Aanslag op een politiekantoor in Charleroi op 6 augustus 2016.

Het compensatiesysteem loopt nog steeds door aangezien de schadegevallen nog niet zijn afgesloten.

Logo Carattest

Logo RSR

Logo Crashform

Logo RDR

siabis square

Logo BCE N

Logo Verpais

Logo Discover