Balans 2018

verkorte versie*

ACTIEF

   
Vaste activa   0,00 €
     Meubilair & IT   53.260,64 €
     Afschrijvingen   -53.260,64 €
Vorderingen 91 346,42 €
     Debiteuren   46 814,66 €
     Op te stellen facturen   44 182,80 €
      Te ontvangen creditnota's    348,96 €
Geldbeleggingen 309 036,04 €
      Beveks ING   309.036,04 €
Liquide middelen 1 254 106,45 €
     Zichtrekening BNP 51 247,26 €
     Zichtrekening ING 122 238,76 €
     Spaarrekening BNP    307 994,08
     Spaarrekening ING  772 626,35 €
 Overlopende rekeningen   501,92 €
     Over te dragen kosten  0,00 €
     Verkregen opbrengsten 501,92 €
Totaal 1 654 990,83 €

PASSIEF

   
Voorziening andere risico's & kosten  444 123,48 €
     Voorzieningen   444 123,48 €
Schulden op meer dan 1 jaar 638 057,79 €
     Achtergestelde lening   315 043,99 €
     Waarborgen RDR   323 013,80 €
Schulden op ten hoogste 1 jaar  464 194,20 €
      Leveranciers   87 403,47 €
     Te ontvangen facturen   132 707,18 €
     Op te stellen creditnota's 2017   22 416,27 €
     Op te stellen creditnota's 2018   221 667,28 €
Sociale schulden 108 481,92 €
     Voorziening vakantiegeld   91 614,48 €
     Voorziening personeelskosten   16 867,44 €
     
Overlopende rekeningen 133,44 €
     Toe te rekenen kosten   133,44 €
     
Totaal 1 654 990,83 

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens wettelijk voorschrift. De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel afgeleverd zonder voorbehoud.

 

Resultatenrekening 2018

verkorte versie*

KOSTEN

   
Diensten en diverse goederen   830 785,15 €
      Lokalen   161 567,85 €
      Werkingskosten   149 498,80 €
      Representatiekosten   7 321,37 €
      Bedrijfswagens   13 246,19 €
      Informatica & burotica   140 601,78 €
      Erelonen   19 730,87 €
      Prestaties derden   336 605,43 €
      Uitzendkrachten   2 212,86 €
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Personeelskosten   1 269 425,00 €
Voorzieningen   13 673,27 €
Financiële kosten   1 943,53 €
Totaal   2 115 826,95 €

OPBRENGSTEN

   
Omzet   2 114 855,63 €
Bijdragen    
     RSR   653 784,66 €
     Discover   57 797,65 €
     Find@Car   36 577,36 €
     Canara   10 595,97 €
     Car@ttest   66 573,40 €
     Telebib   122 634,38 €
     E-Platform RDR   42 767,63 €
      Crashform   64 021,50 €
      VERPAIS   40 988,47 €
      Accesso   10 734,07 €
      Identifin   58 403,25 €
      Trip   37 340,20 €
      Siabis   12 362,81 €
      Alfa Belgium   18 277,93 €
     
      Compensatiekas RDR    438 372,27 €
      Expertises BCE   429 495,39 €
      Lidmaatschap Datassur   10 937,22 €
      Verhaal op administratieve kosten   3 191,47 €
Financiële opbrengsten   971,32 €
Totaal     2 115 826,95 €

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens wettelijk voorschrift. De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel afgeleverd zonder voorbehoud.