Balans 2016

verkorte versie*

ACTIEF

   

PASSIEF

   
Vaste activa 7.306,27 € Voorziening andere risico's & kosten   414.114,21 €
     Meubiliair & IT 53.260,64 €      Voorziening informatica 414.114,21 €
     Afschrijvingen -45.954,37 € Schulden op meer dan 1 jaar 638.057,79 €
Vorderingen 269.128,54 €      Achtergestelde lening 315.043,99 €
     Debiteuren Bestanden 211.493,43 €      Waarborgen RDR 323.013,80 €
     Diverse vorderingen 57.635,11 € Schulden op ten hoogste 1 jaar  2.379.726,51 €
Geldbeleggingen 1.218.766,69 €      Diverse schulden 84.315,57 €
     Sicavs ING 309.036,04 €      Compensatie RDR 1.886.964,34 €
     Termijnbeleggingen 909.730,65 €      Te ontvangen facturen 56.100,85 €
Liquide middelen 2.077.777,70 €      Op te stellen creditnota's 2015 10.209,00 €
     Rekening courant BNP 85.922,97 €      Op te stellen creditnota's 2016 342.136,75 €
     Rekening courant ING 1.991.854,73 € Sociale schulden 141.066,17 €
     Sociale schulden 38.040,24 €
     Voorziening vakantiegeld 91.321,65 €
     Voorziening personeelskosten 11.704,28 €
Overlopende rekeningen 14,52 €
     Toe te rekenen kosten 14,52 €

Totaal

3.572.979,20

Totaal

3.572.979,20  

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens wettelijk voorschrift.
De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel afgeleverd zonder voorbehoud.

 

Resultatenrekening 2016

verkorte versie*


KOSTEN

   

OPBRENGSTEN

   
Lokalen   136.746,24 Verhaal op administratieve kosten   117.362,25
Werkingskosten   77.383,33 Bijdragen   1.058.959,60
     Verzendingskosten 58.204,69      RSR 734.790,62
     Bureelbenodigheden 596,04      Discover 75.000,00
     Drukwerk 6.833,78      Find@car 30.157,98
     Telefoon & fax 4.069,08      Canara 11.000,00
     Papier, briefomslag 3.026,51      Car@ttest 44.998,00
     Vertalingen 2.502,28      Telebib 119.014,00
     Documentatie, publicaties 1.970,67      E-Platform RDR 43.999,00
     Diverse 180,28 Bijdragen expertises BCE   415.426,30
Op te stellen creditnota's   342.136,75 Bijdragen compensatie RDR   509.577,60
     Find@car 10.067,72
     Discover 22.523,24
     Bestanden 214.388,78 Bruto interesten   389,59
     RDR 52.844,51
     BCE 9.234,15
     Alfa 55,04
     Canara 421,88
     Identifin 965,37
     Car@ttest 8.930,76
     Telebib 10.267,62
     Trip 6.643,91
     Accesso 4.084,78
     E-Platform RDR 1.708,99
Representatiekosten   12.300,97
Bedrijfswagen   8.013,58
Informatica & burotica   156.664,75
Erelonen   106.515,42
Prestaties derden   63.390,23
Personeelskosten   868.646,24
Afschrijvingen en provisies   328.620,79
Financiële kosten   1.297,04

Totaal   2.101.715,34 Totaal   2.101.715,34

 

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens wettelijk voorschrift.
   De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel afgeleverd zonder voorbehoud.