Balans 2016

verkorte versie*
           

ACTIEF

     

PASSIEF

   
Vaste activa 7.306,27 Voorziening andere risico's&kosten   414.114,21
     Meubiliair & IT 53.260,64      Voorziening informatica 414.114,21
     Afschrijvingen -45.954,37 Schulden op meer dan 1 jaar 638.057,79
Vorderingen 269.128,54      Achtergestelde lening 315.043,99
     Debiteuren Bestanden 211.493,43      Waarborgen RDR 323.013,80
     Diverse vorderingen 57.635,11 Schulden op ten hoogste 1 jaar  2.379.726,51
Geldbeleggingen 1.218.766,69      Diverse schulden 84.315,57
     Sicavs ING 309.036,04      Compensatie RDR 1.886.964,34
     Termijnbeleggingen 909.730,65      Te ontvangen facturen 56.100,85
Liquide middelen 2.077.777,70      Op te stellen creditnota's 2015 10.209,00
     Rekening courant BNP 85.922,97      Op te stellen creditnota's 2016 342.136,75
    Rekening courant ING 1.991.854,73 Sociale schulden 141.066,17
    Sociale schulden 38.040,24
     Voorziening vakantiegeld 91.321,65
    Voorziening personeelskosten 11.704,28
Overlopende rekeningen 14,52
    Toe te rekenen kosten 14,52

Totaal

3.572.979,20  

Totaal

3.572.979,20

 

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens wettelijk voorschrift.
De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel afgeleverd zonder voorbehoud.

 

 

Resultatenrekening 2016

verkorte versie*


Kosten

     

Opbrengsten

   
Lokalen   136.746,24 Verhaal op administratieve kosten   117.362,25
Werkingskosten   77.383,33 Bijdragen   1.058.959,60
     Verzendingskosten 58.204,69      RSR 734.790,62
     Bureelbenodigheden 596,04      Discover 75.000,00
     Drukwerk 6.833,78      Find@car 30.157,98
     Telefoon & fax 4.069,08      Canara 11.000,00
     Papier, briefomslag 3.026,51      Car@ttest 44.998,00
     Vertalingen 2.502,28      Telebib 119.014,00
     Documentatie, publicaties 1.970,67      E-Platform RDR 43.999,00
     Diverse 180,28 Bijdragen expertises BCE   415.426,30
Op te stellen creditnota's   342.136,75 Bijdragen compensatie RDR   509.577,60
     Find@car 10.067,72
     Discover 22.523,24
     Bestanden 214.388,78 Bruto interesten   389,59
     RDR 52.844,51
     BCE 9.234,15
     Alfa 55,04
     Canara 421,88
     Identifin 965,37
     Car@ttest 8.930,76
     Telebib 10.267,62
     Trip 6.643,91
     Accesso 4.084,78
     E-Platform RDR 1.708,99
Representatiekosten   12.300,97
Bedrijfswagen   8.013,58
Informatica & burotica   156.664,75
Erelonen   106.515,42
Prestaties derden   63.390,23
Personeelskosten   868.646,24
Afschrijvingen en provisies   328.620,79
Financiële kosten   1.297,04

Totaal   2.101.715,34 Totaal   2.101.715,34

 

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens wettelijk voorschrift.
   De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel afgeleverd zonder voorbehoud.