Balans 2017

verkorte versie*

ACTIEF

   
Vaste activa   0,00 €
     Meubiliair & IT   53.260,64 €
     Afschrijvingen   -53.260,64 €
Vorderingen 254 415,88 €
     Debiteuren Bestanden   249 266,96 €
     Diverse vorderingen    5 188,92 €
Geldbeleggingen 309 036,04 €
     Sicavs ING   309.036,04 €
Liquide middelen 4 174 824,62 €
     Rekening courant BNP 12 090,20 €
     Rekening courant ING 2 512 915,83 €
    Spaarrekening BNP    893 000,00 €
    Spaarrekening ING  756 818,59 €
 Overlopende rekeningen   3 056,10 €
     Over te dragen kosten  2 573,17 €
    Verkregen opbrengsten 482,93 € 
     

Totaal

4 741 332,64 

PASSIEF

   
Voorziening andere risico's & kosten  430 450,21 €
     Voorziening informatica   430 450,21 €
Schulden op meer dan 1 jaar 638 057,79 €
     Achtergestelde lening   315 042,99 €
     Waarborgen RDR   323 013,80 €
Schulden op ten hoogste 1 jaar  3 571 062,82 €
     Diverse schulden   44 836,59 €
     Compensatie RDR   2 823 856,36 €
     Te ontvangen facturen   58 060,52 €
     Op te stellen creditnota's 2016   23 144,12 €
     Op te stellen creditnota's 2017   621 195,23 €
Sociale schulden 101 589,94 €
     Sociale schulden   9 448,04 €
     Voorziening vakantiegeld   83 728,58 €
     Voorziening personeelskosten   8 413,32 €
Overlopende rekeningen 171,88 €
     Toe te rekenen kosten   171,88 €

Totaal

4 741 332,62 

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens wettelijk voorschrift. De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel afgeleverd zonder voorbehoud.

 

Resultatenrekening 2017

verkorte versie*

KOSTEN

   
Lokalen   159 945,73 €
Werkingskosten   64 668,43 €
     Verzendingskosten   45 653,99 €
     Bureelbenodigheden   53,24 €
     Drukwerk   7 108,75 €
     Telefoon & fax   3 088,63 €
     Papier, briefomslag   2 692,54 €
     Vertalingen   2 336,85 €
     Documentatie, publicaties   2 203,04 €
     Diverse   1 531,39 €
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Representatiekosten   10 533,62 €
Bedrijfswagen   14 163,34 €
Informatica & burotica   196 965,55 €
Erelonen   83 180,01 €
Prestaties derden   181 682,97 €
Personeelskosten   933 761,76 €
Afschrijvingen en provisies   23 642,27 €
Financiële kosten   1 955,48 €
Totaal   1 670 499,16

OPBRENGSTEN

   
Verhaal op administratieve kosten    116 491,65 €
Bijdragen    1 241 295,43 €
     RSR   759 951,10 €
     Discover   99 366,54 €
     Find@car   40 130,83 €
     Canara   11.000,00 €
     Car@ttest   48 740,45 €
     Telebib   124 843,76 €
     E-Platform RDR   46 097,14 €
     Match@Car   286,97 € 
     Crashform   61 757,98 € 
     VERPAIS   49 120,66 € 
Lidmaatschap aan Datassur   7 141,84 €
Bijdragen expertises BCE    46 242,60 €
Bijdragen compensatie RDR    478 141,20 €
Resultaat 2017 te verdelen   -616 6003,31 €
     BCE -10 274,15 € 
     RDR   -140 224,49 € 
     RSR   -309 367,86 € 
     Canara   1 603,79 € 
     Discover -50 140,63 € 
     Find@Car   -18 781,47 € 
     Car@ttest   -5 587,28 € 
     Telebib   -39 796,43 € 
     ALFA Belgium   955,60 € 
     Identifin -6 452,32 € 
     Trip   -12 655,19 € 
     E-Platform RDR 3041,24 € 
     Accesso -6 838,36 € 
     Siabis 1 192,08 € 
     Crashform    -340,78 € 
     VERPAIS   -20 132,48 € 
Recurrente financiële opbrengsten   1 225,38 € 
Niet-recurrente financiële opbrengsten   15 967,37 € 
Totaal     1 670 499,16 €

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens wettelijk voorschrift. De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel afgeleverd zonder voorbehoud.