Datassur | Kerncijfers

Kerncijfers

Balans 2020

verkorte versie*

ACTIEF

   
Vaste activa   0,00 €
     Meubilair & IT   53.260,64 €
     Afschrijvingen   -53.260,64 €
Vorderingen   276 460,46 €
     Debiteuren   178 324,74 €
     Op te stellen facturen   76 366,20 €
      Te ontvangen credit nota's   21 769,52 €
Geldbeleggingen   309 036,04 €
      Beveks ING   309.036,04 €
Liquide middelen   1 067 702,54 €
     Zichtrekening BNP 88 046,36 €
     Zichtrekening ING 134 607,88 €
     Spaarrekening BNP    500 977,99 €
     Spaarrekening ING    344 070,31 €
 Overlopende rekeningen   1 214,21 €
     Over te dragen kosten    1 183,54 €
     Verkregen opbrengsten   30,67 €
Totaal Actief
  1 654 413,25 €

PASSIEF

   
Voorziening andere risico's & kosten  707 418,27 €
     Voorzieningen   707 418,27 €
Schulden op meer dan 1 jaar 640 057,79 €
     Achtergestelde lening   315 043,99 €
     Waarborgen RDR   325 013,80 €
Schulden op ten hoogste 1 jaar  152 977,16 €
      Leveranciers   40 290,88 €
     Te ontvangen facturen   63 924,35 €
     Op te stellen credit nota's 2017   22 416,27 €
     Op te stellen credit nota's 2018   26 345,66 €
Sociale schulden   153 581,51 €
     RSZ    0,00 €
     Voorziening vakantiegeld   126 288,92 €
     Voorziening personeelskosten   27 292,59 €
     Andere   0,00 €
Overlopende rekeningen 378,52 €
     Toe te rekenen kosten   378,52 €
Totaal Passief
  1 654 413,25 

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens de wettelijke voorschriften. De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel zonder voorbehoud uitgebracht.

 

Resultatenrekening 2020

verkorte versie*

KOSTEN

   
Diensten en diverse goederen   888 235,32 €
      Lokalen   161 212,26 €
      Werkingskosten   140 104,66 €
      Representatiekosten   7 036,43 €
      Bedrijfswagen   13 478,93 €
      Informatica & burotica   145 223,82 €
      Erelonen   13 834,45 €
      Prestaties derden   407 344,77 €
      Uitzendkrachten   0,00 €
     
     
Personeelskosten   1 312 509,39 €
     
     
Voorzieningen   145 352,70 €
     
     
Andere bedrijfskosten    0,00 €
     
     
Financiële kosten   2 647,84 €
     
Totaal kosten
  2 348 745,25 €

OPBRENGSTEN

   
Omzet   2 348 220,51 €
     Compensatiekas RDR   434 919,35 €
     Bijdragen RSR   826 216,77 €
     Bijdragen Discover   109 075,39 €
     Bijdragen Find@Car   43 630,14 €
     Bijdragen Canara   11 000,00 €
     Bijdragen Car@ttest   52 990,50 €
     Bijdragen Telebib   130 299,99 €
     Bijdragen Match@Car    0,00 €
     Bijdragen E-Platform RDR   58 366,65 €
     Bijdragen Crashform   68 135,68 €
     Bijdragen Verpais   43 004,63 €
     Bijdragen Accesso   2 200,00 €
     Bijdragen Identifin   60 000,00 €
     Bijdragen Trip   41 373,92 €
     Bijdragen Siabis+   13 020,00 €
     Bijdragen Alfa Belgium   0,00 €
     Expertises BCE   445 891,63 €
     Lidmaatschap Datassur    0,00 €
     Verhaal op administratieve kosten   4 646,26 €
     Verhaal op personeelskosten   3 449,60 €
Financiële opbrengsten   524,74 €
Totaal opbrengsten
  2 348 745,25 €

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens de wettelijke voorschriften. De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel zonder voorbehoud uitgebracht.