Kerncijfers

Kerncijfers

Balans 2019

verkorte versie*

ACTIEF

   
Vaste activa   0,00 €
     Meubilair & IT   53.260,64 €
     Afschrijvingen   -53.260,64 €
Vorderingen   194 706,71 €
     Debiteuren   150 523,91 €
     Op te stellen facturen   44 182,80 €
      Te ontvangen credit nota's    0,00 €
Geldbeleggingen   309 036,04 €
      Beveks ING   309.036,04 €
Liquide middelen   1 087 272,64 €
     Zichtrekening BNP 34 540,70 €
     Zichtrekening ING 36 374,87 €
     Spaarrekening BNP    287 986,72 €
     Spaarrekening ING    728 370,35 €
 Overlopende rekeningen   2 033,58 €
     Over te dragen kosten    1 693,38 €
     Verkregen opbrengsten   340,20 €
Totaal Actief
  1 593 048,97 €

PASSIEF

   
Voorziening andere risico's & kosten  562 065,57 €
     Voorzieningen   562 065,57 €
Schulden op meer dan 1 jaar 640 057,79 €
     Achtergestelde lening   315 043,99 €
     Waarborgen RDR   325 013,80 €
Schulden op ten hoogste 1 jaar  180 492,11 €
      Leveranciers   54 032,89 €
     Te ontvangen facturen   77 697,29 €
     Op te stellen credit nota's 2017   22 416,27 €
     Op te stellen credit nota's 2018   26 345,66 €
Sociale schulden   210 259,41 €
     RSZ   84 210,36 €
     Voorziening vakantiegeld   107 594,37 €
     Voorziening personeelskosten   18 469,96 €
     Andere   -15,28
Overlopende rekeningen 174,09 €
     Toe te rekenen kosten   174,09 €
Totaal Passief
  1 593 048,97

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens de wettelijke voorschriften. De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel zonder voorbehoud uitgebracht.

 

Resultatenrekening 2019

verkorte versie*

KOSTEN

   
Diensten en diverse goederen   782 112,15 €
      Lokalen   160 482,85 €
      Werkingskosten   150 587,82 €
      Representatiekosten   9 956,90 €
      Bedrijfswagen   14 436,72 €
      Informatica & burotica   130 914,75 €
      Erelonen   9 129,71 €
      Prestaties derden   306 603,40 €
      Uitzendkrachten   0,00 €
     
     
Personeelskosten   1 384 341,44 €
     
     
Voorzieningen   117 942,09 €
     
     
Andere bedrijfskosten   3 977,44 €
     
     
Financiële kosten   2 418,98 €
Totaal kosten
  2 290 792,10 €

OPBRENGSTEN

   
Omzet   2 290 191,43 €
     Compensatiekas RDR   454 177,94 €
     Bijdragen RSR   786 873,10 €
     Bijdragen Discover   103 881,35 €
     Bijdragen Find@Car   41 552,54 €
     Bijdragen Canara   11 000,00 €
     Bijdragen Car@ttest   50 467,14 €
     Bijdragen Telebib   128 272,86 €
     Bijdragen Match@Car   6 067,94 €
     Bijdragen E-Platform RDR   47 730,14 €
     Bijdragen Crashform   65 197,82 €
     Bijdragen Verpais   46 363,21 €
     Bijdragen Accesso   2 200,00 €
     Bijdragen Identifin   60 000,00 €
     Bijdragen Trip   40 762,40 €
     Bijdragen Siabis+   12 400,44 €
     Bijdragen Alfa Belgium   0,00 €
     Expertises BCE   428 257,50 €
     Lidmaatschap Datassur   1 848,25 €
     Verhaal op administratieve kosten   3 138,80 €
Financiële opbrengsten   600,67 €
Totaal opbrengsten
  2 290 792,10 €

* Art. 105 W. Venn.: De jaarrekening zal worden neergelegd volgens de wettelijke voorschriften. De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel zonder voorbehoud uitgebracht.