Car@ttest
Logo Carattest

Car@ttest

De databank van Car@ttest [1]

Overeenkomstig de bestaande wetgeving[2], zijn de verzekeraars ertoe verplicht een schadeattest uit te reiken telkens als de verzekeringsnemer daarom verzoekt of op het einde van de overeenkomst.
Om de verzekeringsnemer in staat te stellen op elk ogenblik en op eenvoudige manier te beschikken over de schadeattesten met betrekking tot de laatste vijf jaar, heeft de verzekeringssector Car@ttest opgericht teneinde die schadeattesten te centraliseren.

Car@ttest wordt beheerd door de coöperatieve vennootschap Datassur dat verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld door de Europese Algemene Verordening van 27 april 2016 over gegevensbescherming (AVG of, in het Engels, GDPR), van toepassing sinds 25 mei 2018.

De verzekeringsnemer zal aldus snel en rechtstreeks toegang kunnen hebben tot zijn schadeattest(en), waardoor hij aan de verzekeringsonderneming en aan de tussenpersoon de gegevens zal kunnen meedelen die vereist zijn bij het sluiten van een verzekeringsovereenkomst BA-motorrijtuigen.

Car@ttest wordt geraadpleegd via het beveiligde kanaal van de website www.carattest.be.

De verzekeringsnemer kan als enige zijn schadeattesten raadplegen door middel van zijn elektronische identiteitskaart die hem in staat stelt zich te identificeren door zijn geheime code (pincode) in te voeren. Die procedure garandeert dat alleen de verzekeringsnemer toegang heeft tot de schadeattesten die hem aanbelangen. In voorkomend geval kan de verzekeraar of de verzekeringstussenpersoon de verzekeringsnemer een met het internet verbonden computer en een kaartlezer ter beschikking stellen.

Overeenkomstig de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de verzekeringnemer het recht op rechtzetting van gegevens die hij als foutief of irrelevant beschouwt. Dit recht op rechtzetting wordt uitgeoefend door een aanvraag per post te sturen naar Datassur. Datassur verwerkt aanvragen tot rechtzetting in overleg met de betrokken verzekeringsondernemingen. Meer details over alle rechten van de verzekeringnemer en over de te volgen procedures staan in de Policy Notice van Datassur, gepubliceerd op deze website.
De schadeattesten worden gedurende vijf jaar bewaard vanaf de datum van uitgifte door de BA-motorrijtuigverzekeraar. Na die periode worden de schadeattesten automatisch gewist.
Car@ttest is operationeel sinds 1 april 2013 en beschikt over de schadeattesten die vanaf deze datum werden uitgevaardigd.

 

[1] Bron: carattest.be

[2] Artikel 7, § 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen, en artikel 1quater van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 januari 2002.

Logo RSR

Logo Crashform

Logo RDR

siabis square

Logo BCE N

Logo Verpais

Logo Discover