Datassur | RSR
Logo RSR

RSR

Betekenis van de letters RSR

De aan dit bestand gegeven benaming RSR is een samentrekking van het Franse "risques spéciaux" en het Nederlandse "speciale risico's".

Het RSR-bestand bevat de speciale risico's voor de BOAR-verzekeringen (Brand, Ongevallen en Allerlei Risico's, motorrijtuigverzekeringen inbegrepen).

Voor de verzekeraars is een risico speciaal, wanneer het te veel afwijkt van het statistisch risicogemiddelde van een bepaalde categorie of groep van risico's. Een eenvoudig voorbeeld van een speciaal risico is de persoon die zich niet gedraagt als een "goede huisvader".

Iedereen is een potentieel speciaal risico, maar dat betekent natuurlijk niet dat we allen in het RSR-bestand geregistreerd zijn. Om geregistreerd te worden, is immers een objectief oorzakelijk element vereist. Die elementen stemmen overeen met de registratieredenen en zijn gelijk voor alle verzekeraars die gegevens in het bestand invoeren en raadplegen.

Er zijn 13 redenen die aanleiding kunnen geven tot een registratie als speciaal risico. Ze beantwoorden aan de doelstellingen van het bestand zoals die zijn aangegeven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Doel van het RSR-bestand

Het RSR-bestand laat de bij Datassur aangesloten verzekeraars toe:

 • de gegevens te controleren die de (kandidaat-)verzekerden, via het verzekeringsvoorstel, aan de verzekeringsondernemingen bezorgen zodat deze het risico correct kunnen analyseren;
 • verzekeringsfraude te bestrijden;
 • wanbetaling en/of niet-invordering van de franchise te bestrijden.

Die drie betrachtingen moeten ervoor zorgen dat iedereen die premie betaalt die het best met zijn of haar risicoprofiel overeenstemt, zodat de verzekeringspremie voor iedereen billijk blijft.

Verzekeringsfraude wordt in België geëvalueerd op 250 miljoen € per jaar. De kostprijs van die verzekeringsfraude wordt gedragen door alle verzekerden, van wie de meerderheid handelt als "goede huisvader". Zolang er geen doeltreffend middel bestaat om die plaag te bestrijden, zal een klein deel van de verzekeringspremies gebruikt worden om de verliezen te dekken die door fraudeurs en wanbetalers worden veroorzaakt.

Registratieredenen

In de volgende vier situaties kan de verzekeraar iemand in het RSR-bestand registreren:

 • nadat een verzekeringspolis om duidelijke redenen werd opgezegd (bijvoorbeeld omdat de verzekerde zijn premie niet heeft betaald);
 • na een ernstig schadegeval en/of een opeenvolging van schadegevallen die toe te schrijven zijn aan een andere persoon dan de verzekeringsnemer;
 • na een weigering om een polis toe te kennen, omdat de (kandidaat-) verzekeringsnemer in zijn aangifte heeft gelogen;
 • wanneer verzekeringsfraude kan worden aangetoond.

Die vier gevallen werden verder toegelicht, teneinde elke willekeur uit te sluiten en ervoor te zorgen dat een registratie kan gebeuren op basis van objectieve en eenvormige criteria.

Bijzonderheid van de registratieredenen

 1. Nadat een verzekeringspolis om duidelijke redenen werd opgezegd. Er bestaan vier soorten opzeggingen die aanleiding kunnen geven tot een registratie in het RSR-bestand:
  1. De verzekeringsonderneming zegt de polis op omdat de verzekerde nalaat de verschuldigde premies te betalen of de overeengekomen franchise terug te storten aan de verzekeraar;
  2. De verzekeringsonderneming zegt de polis op na een of meer schadegevallen, met vermelding van het aantal schadegevallen dat hiertoe aanleiding geeft, en van het aantal schadegevallen waarvoor de verzekerde aansprakelijk is;
  3. De verzekeringsonderneming zegt de polis op na een schadegeval en weigert te vergoeden om contractuele redenen (de verzekeringsnemer heeft bij voorbeeld nagelaten de door de verzekeringsonderneming gevraagde preventiemaatregelen te treffen) of wegens laakbaar gedrag van de verzekerde (bij voorbeeld het verzekerd voertuig werd niet aangeboden voor de verplichte technische keuring, het rijbewijs is vervallen of ingetrokken, …);
  4. De verzekeringsonderneming zegt de polis op na een schadegeval en oefent verhaal uit op de verzekerde (de verzekeraar betaalt de schade die de verzekerde heeft aangericht, maar oefent verhaal uit op hem, d.w.z. dat de verzekeraar de vergoeding terugvordert bij die verzekerde omdat deze, bij voorbeeld, dronken was op het ogenblik van het ongeval).
 2. Na een ernstig schadegeval en/of een opeenvolging van schadegevallen die toe te schrijven zijn aan een andere persoon dan de verzekeringsnemer. In dit geval gaat het om een bestuurder die een of meer schadegevallen veroorzaakt heeft, maar zelf niet de verzekeringsnemer is. De verzekeringspolis wordt in die gevallen niet noodzakelijk opgezegd.
 3. Na een weigering om een polis toe te kennen, omdat de (kandidaat-) verzekeringsnemer in zijn aangifte heeft gelogen. Deze situatie doet zich alleen voor in de fase vóór de contractsluiting, wanneer de kandidaat-verzekerde een verzekering zoekt. De maatschappij weigert een verzekering:
  1. omdat de informatie die de kandidaat-verzekerde verstrekt i.v.m. zijn vroegere verzekeringstoestand, niet overeenstemt met de gegevens in het RSR-bestand;
  2. ofwel, omdat de informatie die de kandidaat-verzekerde verstrekt, niet overeenstemt met de werkelijkheid.
 4. Wanneer verzekeringsfraude kan worden aangetoond. Een registratie als "verzwaard risico" is mogelijk in zes gevallen:
  1. wanneer bij het beheer van de verzekeringspolis of van een schadegeval blijkt dat de verklaringen bij de contractsluiting niet overeenstemden met de werkelijkheid (sommige elementen werden vrijwillig verzwegen of veranderd);
  2. wanneer de schadeaangifte niet overeenstemt met de werkelijkheid (bepaalde gegevens i.v.m. het schadegeval zijn vervalst);
  3. wanneer er verschillende verzekeringen tot vergoeding van schade werden gesloten : de verzekerde verzekert bij voorbeeld een voorwerp bij verschillende verzekeringsondernemingen en in geval van schade klopt hij bij elk van hen aan voor een schadevergoeding;
  4. wanneer de verzekerde betrokken is bij fraude: hij heeft de verzekeringsfraude vergemakkelijkt, aangemoedigd of georganiseerd;
  5. wanneer de verzekerde opzettelijk schade aanricht of verzwaart;
  6. wanneer een schadegeval wordt gemeld dat zich echter heeft voorgedaan voordat de verzekeringsovereenkomst gesloten was.

Om dergelijke registraties uit te voeren, moet de verzekeraar beschikken over tastbare bewijzen, zoals door de verzekerde zelf ondertekende bekentenissen.

Bewaartermijn van de registratie

Registraties als gevolg van niet-betaling van de premie of niet-invordering van de franchise worden drie jaar bijgehouden.

Alle andere registraties blijven vijf jaar in het bestand.

De bij Datassur aangesloten verzekeringsondernemingen hebben geen toegang meer tot de gegevens, zodra deze uitgewist zijn. Datassur controleert regelmatig of de aangesloten ondernemingen nog gegevens bewaren waarvan de bewaartermijn is verstreken, of gegevens die de centrale dienst van Datassur op verzoek van de betrokken persoon heeft geannuleerd.

Raadpleging van de gegevens

Overeenkomstig de Europese Algemene Verordening betreffende de bescherming van gegevens (AVG) hebben geregistreerde personen een recht op toegang tot de gegevens die hen aanbelangen. Desgevallend hebben de betrokken personen ook een recht op rechtzetting in geval ze onjuist of onrechtmatig geregistreerd zijn.

Uiteraard waakt Datassur erover dat personen die in het RSR-bestand terechtkomen, die rechten kunnen uitoefenen. De procedure voor het uitoefenen van die rechten op inzage en op verbetering staat uitgelegd in de informatiebrief die elke geregistreerde natuurlijk persoon ontvangt.

Om het recht op inzage uit te oefenen, kan de geregistreerde een schriftelijke verzoek sturen naar Datassur, hij voegt hierbij  een kopie of foto van zijn of haar identiteitsbewijs, waarop naam, voornaam en geboortedatum staan. U kunt dit doen:

 • met het formulier op de beveiligde website van Datassur: https://www.datassur.be/rsr;
 • via e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
 • of per post: Datassur, dienst Bestanden, De Meeüssquare 29, 1000 Brussel.

Na ontvangst ervan zal Datassur binnen de wettelijke termijn van 30 dagen een kopie van de registratie terugsturen. In de praktijk gebeurt dat meestal binnen de twee weken.

Betwisting of verbetering van een registratie

Meent de geregistreerde dat zijn zijn of haar gegevens onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, dan kan hij ze laten rechtzetten of schrappen als hij ons daarvoor argumenten of bewijsstukken verstrekt. Dit kan op dezelfde manier als hierboven beschreven, met het formulier op de website, per mail of per post. Datassur heeft vervolgens een maand de tijd om de geregistreerde mee te delen welk gevolg aan zijn verzoek wordt gegeven.

Dat kan betekenen dat de verzekeringsonderneming die de registratie heeft uitgegeven de gegevens verbetert of verwijdert, of de registratie onveranderd laat ingeval uit de bewijsstukken van de geregistreerde blijkt dat het verzoek niet gegrond is.

Tijdens de behandeling van het verzoek tot verbetering en zelfs wanneer de verzekeringsonderneming die de registratie heeft uitgegeven besluit dat de registratie toch moet behouden blijven, zal in het bestand vermeld worden dat de betrokkene de gegevens betwist.

Beschikbare verhalen in geval van probleem

Verzekerden of voormalig verzekerden van wie het verzoek tot verbetering niet het verhoopte resultaat heeft opgeleverd, kunnen klacht indienen bij de Ombudsman van de verzekering. Deze Ombudsman is onafhankelijk van Datassur; Datassur heeft zich ertoe verbonden de aanbevelingen van de Ombudsman met betrekking tot het verbeteren of schrappen van de registraties te volgen. De klacht dient schriftelijk te gebeuren ter attentie van de Ombudsman van de verzekering, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

De diensten van de Ombudsman zijn gratis.

De Autoriteit voor gegevensbescherming is ook bevoegd om alle klachten te behandelen die voortvloeien uit een registratie in het RSR-bestand. Deze klachten moeten schriftelijk ingediend worden bij het secretariaat van de Autoriteit, Persstraat 35 te 1000 Brussel.

In geval van moeilijkheden bij het zoeken van een verzekeraar

In tegenstelling tot wat velen denken, zijn verzekerden die in het RSR-bestand geregistreerd staan, niet automatisch van verzekering uitgesloten. Zo is aangetoond dat verzekerden die geregistreerd zijn na een opzegging wegens meerdere schadegevallen, of omdat zij hun premie niet hadden betaald, al snel opnieuw een verzekering tegen normale voorwaarden vinden.

De verzekeraar mag niet zomaar een beslissing nemen (voor het aanvaarden of het beheren van het risico) enkel op basis van de gegevens in het RSR-bestand. Het bestand is, ter herinnering, niet meer dan een middel voor de verzekeraars om de gegevens te controleren die de verzekeringsnemer hen in naleving van de wet moet meedelen.

Indien een verzekerde die in het RSR-bestand geregistreerd werd, vervolgens toch moeite heeft om een nieuwe verzekering te sluiten, kan het altijd nuttig zijn om zich te wenden tot een verzekeringsprofessional (bijvoorbeeld een makelaar of een verzekeringsagent). Hij zal de verzekeringsmaatschappij de nodige uitleg verschaffen en onderhandelen over de verzekeringsvoorwaarden, zoals het premiebedrag en/of de franchise.

Logo Carattest

Logo Crashform

Logo RDR

siabis square

Logo BCE N

Logo Verpais

Logo Discover